Kategorie
 
Chat - PayPal

Skype

Facebook statusYoutube ICQ status

PayPal

Paypal

Reklama:
Motopenzion
F.L. Vek Napoje
Solarni studio
Mobile PUBLICITY
 

 
Nákupní košík
0 položek
 
Naše služby
 
REKLAMA

Akce:

Akce

Reklama:

 

 


 

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb na webu www.PosliTo.eu

 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Kupující/objednavatel služby (dále jen objednavatel) učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku služeb poskytované firmou Pošli to s.r.o. , ičo: 290 98 793, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle c vložky 24636 (dále jen  poskytovatel). Vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Poskytovatel zároveň zajistí přepravu zboží ze skladu v SRN podle instrukcí objednavatele na jím zadanou adresu. Poskytovatel není prodejcem a dodavatelem zboží, ale jen a pouze osobou vykonávající příkaz objednavatele a dodávající objednavateli další související Služby dle aktuální nabídky a ceníku poskytovatele (dále jen „Služba“). 

Poskytovatel služeb doporučuje zákazníkům zásilky připojišťovat dle druhu a povahy zboží. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za stav zásilky.


Další práva a povinnosti smluvních stran 

 • Objednavatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny za službu

 •  Objednavatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Objednavatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Objednavatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 • Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 
2.) ZEMĚ ODESLÁNÍ ZÁSILKY

Poskytovatel přeposílá pouze zboží které, je zakoupeno a odesláno ze zemí  Evropské Unie (dále jen EU) a cílová adresa je v ČR, případně v EU. ( je to z důvodu osvobození zboží od  CLA ). Pokud poskytovateli na sklad dorazí zásilka z místa mimo EU, nebude naskladněna a veškeré výlohy s tím spojené hradí objednavatel !
Zásilku nelze adresovat do poštovních přihrádek a poste restante!

 

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze služba uvedená v objednávce na webu www.poslito.eu .

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
KŘEHKÉ pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít pouze u zásilek do hmotnosti 10kg !! Zásilka těžší než 10Kg bude odeslána jako normální (nekřehký) balík. Cenný balík jde pojistit pouze do hodnoty 10 000,-Kč! Pokud objednavatel zadá do objednávky u Cenného balíku hodnotu zásilky nad 10 000,-Kč, zásilky bude pojištěna na 10 000,-Kč. Poskytovatel si vyhrazuje právo odeslat zásilku jinak, než bylo uvedeno v objednávce objednavatele (křehké/nekřehké, cena zásilky, jiný dopravce např.:DPD).

Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel neručí  za obsah zásilky objednané, zakoupené u třetí strany.  Poskytovatel poskytuje pouze službu přeposílání zásilek, ne však  kontrolu zásilek, nebo jejich rozbalení . Z toho důvodu poskytovatel nemůže a neručí za obsah zásilky !! To platí i v případě objednání služby asistovaný nákup. Objednavatel si sám vybere konkrétní zboží v konkrétním  E-shopu, případně u soukromého prodejce. Poskytovatel pouze zajistí zaplacení, případně vydražení zboží dle přesných a konkrétních pokynů objednavatele. Dále pak přeposlání doručené zásilky z Německého skladu na adresu objednavatele.

Objednavatel si je vědom toho, že cena nákupu se může lišit ode dne objednání a uskutečnění nákup objednávky. Objednavatel si je vědom i toho, že konečná cena může být jiná, než je ve skutečnosti uvedena na webu www.poslito.eu a to z důvodu kolísavého měnového kurzu. Poskytovatel není povinen na tyto výše jmenované události, které mohou měnit cenu nákupu upozorňovat.

Poskytovatel přeposílá zásilky dle podmínek stanovaných na webu poslito.eu, kde je stanoven maximální rozměr a váha zásilky. 
Pokud bude naskladněna zásilka překračující max. rozměry / váhu,  poskytovatel si může účtovat další poplatky.

 

 4) PŘEPOSLÁNÍ ZÁSILEK

Adresu poskytovatele uvádějte u obchodníků (třetích stran) vždy jen jako adresu dodací(doručovací).

doručovací ) - Delivery Address, Post Adresse, Bestell Adresse !! Adresa na zásilce musí být vždy uvedena z ID a jménem objednavatele, dle vzoru Internetové stránky poskytovatele!! Bez Identifikačního čísla ( ID ), není poskytovatel schopen zásilku idetifikovat a nemůže ji přeposlat !! V takovém případě nemůže poskytovatel zásilku na sklad přijmout !!

Adresu poskytovatele nikdy neuvádějte v e-shopech (aukcích) třetích stran jako registrační, fakturační atd.!! Pokud tak učiníte, zodpovídáte tak za veškeré škody, které by mohly poskytovateli, Vám a třetím stranám tímto jednáním vzniknout ! Dále by mohly nastat potíže s použitím faktury v účetnictví, s reklamací a podobně. Proto vždy jako adresa registrační a fakturační, musí být  uvedena adresa objednavatele (kupujícího). Pokud si objednavatel objedná službu přeposlání zásilky a na sklad poskytovatele v Německu dorazí zásilka u níž bude převzetí podmíněno platbou (dále jen dobírka), zásilka nebude NASKLADNĚNA. Veškeré zásilky spojené se službou přeposlání, musí být od objednavatele uhrazeny předem u obchodníka/prodejce (třetích stran)

Pokud tak nebude učiněno a na sklad /doručovací adresu v Německu bude  doručena zásilka, která nebude předem uhrazena (zaplacena u obchodníka) bude objednavateli naúčtována pokuta 50 000 Kč + bude vymáhána fakturační cena nezaplaceného zboží! Objednavatel při potvrzení objednávky na webu poskytovatele souhlasí s těmito podmínkami.

Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není v případě sporu, reklamací, případně při vrácení zboží prostředníkem mezi třetí stranou (prodávajícím/obchodníkem) a objednavatelem (kupujícím). V případě vrácení, či výměně zboží,  je poštovné a poplatek za přeposlání zásilky účtován dle platného ceníku.

Pokud u služby Asistovaný nákup (Asistovaný nákup a přeposlání) z nějakého důvodu nedojde k nákupu zboží, poskytovatel o tom Informuje objednavatele a na základě objednatelovi žádosti zálohovou platbu objednavateli vrací (mínus provize 151,- Kč + poplatky poskytovatele), nebo objednává jiné zboží či nechá jako zálohu pro další nákupy zboží a služeb. Pokud poskytovatel již u obchodníka (třetí strana) za zboží zaplatí a ten jej nedodá, vrací se objednavateli zálohová částka až po vrácení od obchodníka (mínus provize 151,- Kč + poplatky poskytovatele)

Poskytovatel veškeré přeplatky vrací na přání objednavatele zpět objednavateli, nedohodnou li se objednavatel a poskytovatel jinak. Poskytovatel ručí za peníze objednavatele.

Při objednání služby přeposlání zásilky z ČR po Německu:

 • objednavatel zaplatí a opatří zásilku štítkem ke koncovému doručení( webu DHL )

 • hmotnost a cena zásilky se musí shodovat s vytištěným štítkem DHL na zásilce
  (pokud se hmotnost zásilky nebude shodovat se štítkem DHL, 
  zásilka nebude odeslána a veškeré náklady na doručení zpět budou naúčtovány  objednavateli )
   
 • objednavatel veškeré zásilky zašle na adresu: 
  Pošli to s.r.o. ,
  posterestante,
  Písecká 972/1,
  301 90 PLZEŃ

            nebo
   
 • objednavatel předá osobně provozovateli na předem dohodnutém místě (Plzeň)

 

 5) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky přijde objednavateli automaticky  e-mailem. Každá objednávka má přidělené své ID. V případě jakýchkoli nejasností Vás budeme
samozřejmě kontaktovat. Při službě ,,Asistovaný nákup,, poskytovatel zakoupí/uhradí vybrané zboží u třetích stran až po připsání celé zálohové částky na účet poskytovatele!

 

 6) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku služby můžete do 24 hodin zrušit e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno,číslo objednávky, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a to zejména tehdy, obsahuje-li informace neúplné, nesprávné, zavádějící, nepravdivé, rozporuplné, případně chybějící.


 7) DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTA 

Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je objednavatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednavatel zboží při dodání, je poskytovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,-  Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 V případě, že je z důvodů na straně objednavatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Dodací lhůta je od tří pracovních dnů do maximálně čtrnácti pracovních dnů po doručení zásilky na sklad poskytovatele, není-li uvedeno jinak. V každém jednotlivém případě se poskytovatel snaží zásilky doručit v co nejbližším možném termínu. Horní hranice je zde uvedena pouze pro případ, že by se vyskytly nečekané a nepředvídatelné události. Poskytovatel převáží zásilky z Německa do ČR jednou týdně ve čtvrte, nebo pátek pokud nenastane mimořádná událost (mimořádná událost = dovolená, den pracovního volna, svátek atd..).
Poskytovatel však neručí za dodací lhůtu obchodníků (třetích stran). Poskytovatel neručí ani za opožděné zaslání které poskytují tzv. třetí strany (DPD, Deutsche Post, Uk post, UPS, DHL, FEDEX, Česká pošta).

Zboží naskladněné poskytovatelem, si může objednavatel vyzvednout osobně na  Německé adrese jen a pouze pokud se na tom předem objednavatel a poskytovatel dohodnou.

 

 8)a REKLAMACE 

V případě, že k poskytovateli na sklad do SRN dorazí zboží viditelně poškozené, nebo v poškozeném obalu, poskytovatel si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřijmout ! V případě drobného poškození obalu, které nenasvědčuje tomu, že by zboží uvnitř zásilky bylo poškozené je možné toto zboží naskladnit, přebalit a přeposlat. Poskytovatel zásilky nerozbaluje, proto by zboží bylo přebaleno i s původním obalem ( viz. ceník ) a přeposláno kupujícímu.

Objednavatel je povinen zásilku při jejím převzetí rozbalit a prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Na případné nedostatky je kupující/objednavatel povinen ihned při převzetí upozornit pracovníka České pošty a sepsat s ním na místě reklamační protokol! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

Případné reklamace týkající se naší společnosti (poskytovatele) vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem v co nejbližším termínu, nejpozději však do 30 dní po obdržení písemné reklamace. Naše společnost/poskytovatel ručí za zásilku pouze od doby naskladnění (převzetí) v Německu do doby odeslání zásilky Českou poštou.

 Postup při reklamaci: 

 •  Informujte nás o reklamaci  e-mailem, či písemně.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Poskytovatel garantuje vrácení peněz za poškozené a ztracené zásilky, pokud se prokáže vina na jeho straně.
Objednavatel je povinen udat cenu zásilky v objednávce. Tato udaná cena zásilky je branná jako cena maximální při případném výpočtu náhrady škody
při poškození, nebo ztrátě zásilky. Objednavatel je však povinen doložit skutečnou cenu zboží posílaného v zásilce. Ve výše uvedeném případě bude objednavateli proplacena pouze skutečná cena poškozeného, nebo ztraceného zboží v zásilce, maximálně však do výše udané ceny zásilky v objednávce.

8)b    ČESKÁ POŠTA - reklamace/poškození zásilky

Pokud Vám bude doručována zásilka která vykazuje viditelné známky poškození, je otevřena, nebo roztržena.
Překontrolujte na místě obsah balíku a pokud něco chybí:

       1) Zásadně zásilku nepřebírejte

        2) Sepište reklamační protokol

        3) Informujte nás telefonicky/emailem

Vaše zásilky jsou pojištěny a Česká pošta hradí ztrátu, nebo úbytek na váze!

 

 9) PŘEHLED ZAKÁZANÝCH POLOŽEK K ZASÍLÁNÍ

rychle se kazící látky (infekční i neinfekční)mléčné výrobky
radioaktivní materiál
peníze (hotovost), jakékoliv cenné papíry, zlato, stříbro
drogy
výbušniny
pornografie
spreje
zboží obsahující benzín nebo jiné palivo a jiné nebezpečné látky
zboží vyrobené z kožešin a kůže chráněných druhů, pokud není doložen původ daného materiálu. Upozorňujeme speciálně na výrobky z kůže hadů a krokodýlů.


 10) CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každý zákazník registrací souhlasí s tímto ceníkem:

Cena služby ,,Přeposlání zásilky,, je 149,- Kč. Platí se dobírkou spolu se skutečnou cenou za poštovní služby České pošty. 
Cena služby ,,Asistovaný nákup,, je minimálně 151,- Kč poté 8% z ceny zboží včetně poštovného na sklad v Německu. 
Poplatek za asistovaný nákup se platí předem na účet poskytovatele spolu se záloho na vybrané zboží u obchodníků (třetích stran).
Cena za zboží při použití služby Asistovaný nákup je vypočtena dle kalkulačky na web. stránce poskytovatele (dále jen kalkulačky). 
Objednavatel při potvrzení objednávky služby Asistovaný nákup s přepočtem a výslednou cenou dle kalkulačky souhlasí.
Pokud poskytovatel naskladní více zásilek, než je uvedeno v objednávce objednavatele, platí se za každý naskladněný balík 149,-Kč
Cena za neuskutečněnou (nevyhranou) dražbu ve službě ,,Asistovaný nákup,, je 151,- Kč + transakční poplatek 12,- Kč za převod peněz.
Cena za neuskutečněný ,,Asistovaný nákup,, je 151,- Kč + transakční poplatek 12,- Kč za převod peněz.
Cena za zaslání odchozí platby Českou poštou složenkou 
 je 50,- Kč ( pokud objednavatel nemá bankovní účet).
Cena za  přebalení, nebo sloučení zásilek je 60,- Kč za odeslaný balík (sloučení/přebalení zásilek je na požádání, nebo pokud to poskytovatel uzná za vhodné).
Cena za zprostředkování je 70,-Kč za zásilku (objednavatel využije pouze adresu poskytovatele a zboží si vyzvedne sám u prodejce, nebo na spedici).
Cena za odeslání zásilky jako EMS balík (doručení SO a Ne) je 149,-Kč + základní cena.

Cena za vyřízení - proclení zboží (v Německu) je 20 . Objednavatel zasílá platbu + předpokládané CLO předem formou zálohy.
Proclení zboží je možno jen ve výjimečných případech a vždy po dohodě poskytovatel a objednavatele !!!! 

Pokud si odeslanou zásilku objednavatel nestihne vyzvednout na pobočce České pošty ve stanoveném termínu a ta bude vrácena poskytovateli, tak 
cena za opětovné zaslání objednavateli je 149,- Kč plus předchozí výlohy.

Pokud objednavatel 
uvede v objednávce adresu k doručení v Plzni a okolí (ČR), provozovatel po domluvě rozváží zásilky osobně za 100,-Kč/adresa.
Objednavatel v takovém případě již neplatí poštovné České pošty a za služby poskytovatele platí při předání zásilky - zásilek v hotovosti! Tato cena se skládá z poplatku za přeposlání tj.149Kč za každý balík + 100Kč za rozvoz na jednu plzeňskou adresu.

Cenu SLUŽEB a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 1.  v hotovosti při předání zboží
 2.  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3.  bezhotovostně převodem na účet poskytovatele 5227574001/5500, vedený 
   u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet poskytovatele“);
 4.  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému  PayPal ;
 5.  bezhotovostně platební kartou;

Poskytovatel zasílá veškeré účetní doklady na vyžádání v elektronické podobě uvedené objednavatelem v jeho uživatelském účtu při registraci po uhrazení ceny za službu, pokud se předem nedohodne s objednavatelem jinak.

Pokud objednavatel bude chtít zaslat účetní doklady poštou, poskytovatel si účtuje cenu dle platného ceníku České pošty za ,,Doporučený dopis,,.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena za službu splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena za službu splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat cenu za službu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit cenu za službu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Ceník je platný pro zásilky při dodržení těchto pravidel:

 1. zásilka musí mít pravidelný tvar
 2. celková hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 29 kg
 3. celkový součet všech tří stran nesmí přesáhnout 230cm
 4. zároveň nejdelší strana nesmí přesáhnout 210 cm

Tyto obchodní podmínky se mohou měnit bez dalšího upozornění.

Všeobecné obchodní podmínky a ceník jsou platné a účinné od 01.04.2010

Copyright © 2010 Provozovatel Pošli to s.r.o.